Trenutna Temperatura
Ruma

Vreme u Sremskoj Mitrovici
Vesti
BORKOVAC 28.5.2008.

Ned Jun 01, 2008 4:06 pm od AdminKomentari: 0

RUMA INFO

Ned Jun 01, 2008 4:01 pm od Admin

Stanovništvo: 60 000 stanovnika, 17 541 domaćinstava

Prosečna starost stanovništva: 38.5 godina

Broj naseljenih mesta: 17

Grad Ruma: 32.000 stanovnika
- status grada dobila 1933.

Površina: 587 km2

Geografski položaj:
centralni deo Srema, nadmorska visina 111m

Saobraćajne komunikacije:
Autoput Beograd - Zagreb, magistralni put Šabac - Novi Sad, železnička pruga Beograd - Zagreb

Značajna preduzeća:
"Fabrika koža", "Rumaguma", "Rumaplast", "Žitopromet", "Sremput", "Andrijašević", "Agromix", "Frigo Žika - Soko", "BB Elektronik", "Borovica", "Rumatrans"...

Kulturna dobra:
Zavičajni muzej ""Ruma", Gradska biblioteka, Nikolajevska crkva, Voznesenska crkva, crkva "Sošestvija svetog duha", rimokatolička crkva "Svetog križa"


Komentari: 0

ISTORIJA

Ned Jun 01, 2008 4:00 pm od Admin

Naziv Ruma prvi put se pojavljuje u “Sremskom defteru” iz 1566. godine, ali njegovo značenje još uvek nije odgonetnuto. Da li je to ime koje su tadašnjem seocetu, smeštenom uz Borkovački potok, nadenuli Turci ili potiče iz ranijih vremena, istoričari još uvek nisu dali pouzdan odgovor. Bilo kako bilo, povoljan geografski položaj, umerena kontinentalna klima, plodna zemlja i blizina glavnih saobraćajnica uslovili su da Ruma odvajkada bude mesto privlačno za naseljavanje, ali i za osvajačke vojske koje su vekovima krstarile po ovim prostorima i za sobom ostavljale tragove različitih kultura.

Da bi se upoznala današnja Ruma, mora se vratiti u istoriju, tačnije u praistoriju, jer se tada pojavljuju prvi oblici organizovanog ljudskog života na ovoj teritoriji o čemu svedoče brojna i dragocena arheološka nalazišta, od kojih je svakako najznačajnije “Gomolava” kod sela Hrtkovci. Prvi, istoričarima poznati, stanovnici ovih krajeva bili su pripadnici ilirskih i keltskih naroda (Amantini, Breuci, Skordisci...)., ali jedan od najznačajnijih tragova u istoriji ovog područja svakako je ostavila Rimska osvajačka vojska donevši sa sobom i svoju kulturu, običaje, ali i zavidnu državnu i vojnu organizaciju. Sve su to bili faktori koji su uslovili utapanje domorodačkog stanovništva u sastav velike Rimske imperije koja je Sirmium ( današnju Sremsku Mitrovicu ) odabrala za jednu od svojih prestonica, koja je iznedrila i nekoliko rimskih careva (Decije, Trajan, Maksimijan, Aurelijan, Prob...). Na teritoriji Rume se nije nalazilo neko veće rimsko naselje, ali je zato konstatovano više poljoprivrednih imanja tzv. vila rustika (billae rusticae).

Velikom seobom germanskih, hunskih, avarskih i slovenskih naroda ( III vek n.e. ) uništena je i zaboravu prepuštena rimska kultura, a ubrzo Srem postaje žrtva večitog balkanskog usuda - rata, te se pretvara u pozornicu sukoba Vizantije, Franaka, Bugara, Mađara i ostalih tada velikih sila i osvajača. 0d 1526. godine, Srem postaje sastavni deo Turskoga carstva.

Veliki bečki rat (1683. - 1699.) između Austrije i Turske, završen je Karlovačkim mirom 1699. godine, kada je Srem bio podeljen na austrijski i turski deo. Ruma je time još neko vreme ostala u turskom delu Srema, s tim da je severni deo današnjeg rumskog područja (Kudoš) pripao Austriji. Tek nakon novog austro-turskog rata i mira u Požarevcu 1718. godine, selo Ruma, a i ceo Srem, za narednih 200 godina, ušli su u sastav Habsburške monarhije, da bi 1745. godine u Sremu bila uspostavljena Vojna granica kojoj je pripala i Mitrovica. Otprilike u to doba na području današnje Rume, izgradnjom novog sedišta vlastelinstva barona Marka Pejačevića nastaje, novo i urbano naselje koje naseljavaju Srbi iz okolnih sela, kao i Nemci – doseljenici iz Nemačke.

I domicilno i doseljeničko stanovništvo uživalo je u to doba značajnu privilegiju - imali su status slobodnih ljudi koji je i formalno potvrđen januara 1749. “Slobodnicom” barona Marka Pejačevića kojom je Ruma dobila status slobodne varoši. Iskoristivši te pogodnosti, Ruma se urbanistički razvija i dobija obeležja grada sa veoma razvijenom trgovinom i zanatstvom čiji dalji razvoj pospešuje Cehovska privilegija koju je car Franc I 1818. godine predao rumskim zanatlijama, među kojima su se naročito isticali Srbi i Cincari. Prvi vašar u Rumi održan je 1747. godine sa učešćem velikog broja trgovaca i zanatlija, a ova tradicija održava se i danas, svakog trećeg u mesecu.

U revoluciji 1848/49. godine Ruma je odigrala značajnu ulogu kao jedan od centara srpskog pokreta u Sremu, a period posle revolucije ostaje zabeležen kao najznačajniji u privrednom, društvenom i kulturnom razvoju grada. Ali vetrovi rata ponovo su počeli duvati nad plodnom sremskom ravnicom 1918. godine, donevši sa sobom i pretešku dilemu - Rumljani su bili u sastavu države koje se borila protiv njihove srpske braće. Patriotska osećanja su prevagnula i veliki broj Rumljana je masovno dezertirao iz Austro-ugarske vojske ili je izbegavao mobilizaciju, a odmah po završetku Prvog svetskog rata, u Rumi je 24.novembra održana skupština na kojoj su delegati iz celoga Srema nedvosmisleno potvrdili i izrazili vekovnu težnju- prisajedninje matici Srbiji.

Dalji razvoj Rume u sastavu Kraljevine Jugoslavije tekao je postepeno, a Ruma je ekonomsku i kulturnu snagu svakog dana povećavala, pa ipak status grada, dobila je tek 1933. godine.

Novi vihor rata 1941. godine zatekao je Rumu kao jedno od središta nemačke nacionalne manjine u Vojvodini, ali je svejedno veliki broj Rumljana dao svoj doprinos antifašističkoj borbi kako u Sremu, tako i širom zemlje. Krajem II svetskog rata, sticajem istorijskih okolnosti, etnička slika grada se umnogome promenila pošto je veći deo pripadnika nemačke nacionalne manjine pre oslobođenja oktobra 1944. godine, napustio grad, a neposredno po završetku rata na područje Rume naselili su se kolonisti iz raznih krajeva Jugoslavije. Istorija se, na neki način ponovila 90-tih godina XX veka, kada je na …

[ Kompletna lektura ]

Komentari: 0

RUMA DANAS

Ned Jun 01, 2008 3:59 pm od AdminRuma se nalazi u centralnom delu Srema, na nadmorskoj visini 111 metara, u plodnoj vojvođanskoj ravnici koja dodiruje južne obronke Fruške gore, tog dragulja naše prirode, nadaleko poznatom po velikom broju pravoslavnih manastira zbog kojih je nedavno dobila i epitet “Sveta Fruška gora”. Poseban geografski kuriozitet je da se grad Ruma nalazi tačno na polovini severne zemljine polulopte tj. na 45-oj paraleli, pa Rumljani tvrde da je zato samo ovde i nigde više, kilogram tačno 1000 grama.Prema popisu iz 2002. godine, opština Ruma ima 60.006 stanovnika sa 17.541. domaćinstvom od kojih je 6.978 poljoprivredno, a njena površina iznosi 587 km2 . Na teritoriji opštine Ruma nalazi se 17 naseljenih mesta (uključujući i sam grad u kome živi 32.000 stanovnika ). Ostala naseljena mesta su Klenak, Putnici, Hrtkovci, Platičevo, Nikinci, Buđanovci, Dobrinci, Voganj,Grabovci, Kraljevci, Stejanovci, Žarkovac, Vitojevci, Donji Petrovci, Pavlovci i Mali Radinci. Prema nacionalnom opredeljenju, u Rumi su najbrojniji Srbi, a zatim slede pripadnici nacionalnih manjina Hrvati, Mađari, Nemci...
Ruma je danas, na početku 21. veka, jedan od privrednih i kulturnih centara Srema i njena današnja ekonomska uloga odraz je njene bogate istorije preduzetništva kojoj su pečat davali vredni ljudi ovog kraja. Industrija, zanatstvo, trgovina i poljoprivreda čine jaku ekonomsku osnovu na podlozi koje su stvoreni uslovi za dalji razvoj opštine Ruma i njeno napredovanje, kako na polju ekonomije, tako i na polju kulture i obrazovanja.

Povoljni uslovi za daljnji razvoj privatnog preduzetništva omogućeni su između ostalog i definisanjem i prostornim uređenjem 5 slobodnih lokacija-zona predviđenih za izgradnju objekata male privrede različite namene, infrastrukturno i komunalno opremljenih. Dobra organizacija posla i ažurnost nadležnih upravnih organa, maksimalna pojednostavljenost upravnog postupka, omogućuje zainteresiranim građanima i preduzetnicima da u relativno kratkom vremenu ishoduju potrebne dozvole za gradnju i otpočnu privatni biznis.
Važne saobraćajne komunikacije, auto-put Beograd-Zagreb, magistralni put Šabac-N. Sad, železnička pruga Beograd-Zagreb, povezuju Rumu sa većim gradskim, industrijskim i potrošačkim centrima (Beograd-60 km., Novi Sad-36 km., Šabac -35 km.). Putna mreža u opštini je relativno dobro razvijena. Sva naselja povezana su asfaltnim putevima sa opštinskim centrom.Struja i voda su u svakom domaćinstvu. Na području opštine izgrađeno je oko 400 km cevovoda, dva vodonosna polja sa 19 bunara, fabrika za kondicioniranje vode iz koje se svake sekunde isporuči u vodovodnu mrežu od 180 do 250 litara vode za područje Rume i Iriga, te oko 100 km. kanalizacione mreže (fekalna i kišna kanalizacija). Izgrađeno je oko 330 km. gasovodne mreže sa oko 4500 potrošača u širokoj potrošnji, a prema sadašnjem stepenu izgrađenosti gasovoda, broj potencijalnih potrošača na području opštine Ruma je oko 15000.
Na sistemu centralnog grejanja priključeno je oko 1900 stanova i 210 lokala. Kao energenti koristi se mazut (oko 78%) i prirodni gas (oko 22%).

Ruma ima raznovrsnu privredu koja je kroz svoj razvoj imala uspone, ali i padove. Svoj doprinos razvoju opštine u svim njenim segmentima svakako su imala preduzeća kao što su: “Fabrika koža”, “Rumaguma”, “Rumaplast”, “Agroruma”,“Sremput”, “Rumen”, “Rumatrans”, Fabrika obuće “Fruška gora”, “Žitopromet” i dr.. Neka od ovih preduzeća su u novonastalim tržišnim uslovima privređivanja prestali sa svojom delatnošću ili se preorjentisala na nove proizvodnje. Većina nekad društvenih preduzeća promenila je vlasničku strukturu, te je privatni kapital postao dominantan što je doprinelo uspešnijim poslovnim rezultatima. Mala i srednja preduzeća postala su osnova privrednog razvoja Rume, a tu svakako treba pomenuti: “Andrijašević”, “Agromix”, “Frigo Žika-Soko”, “BB Elektronik”,” “Borivica”, “Mrvić Stil”, kao i veliki broj samostalnih zanatskih, ugostiteljskih i trgovinskih radnji.

Kao tradicionalno poljoprivredni region Ruma i danas poseduje solidnu osnovu za razvoj ove delatnosti. Od ukupno 17541. domaćinstvo, oko 7000 domaćinstava se bavi poljoprivredom. Individualnim poljoprivrednicima od velikog značaja je i uspešna saradnja sa zemljoradničkim zadrugama, prvenstveno sa “Novom Budućnosti” iz Žarkovca.

Komentari: 0

OBRAZOVANJE

Ned Jun 01, 2008 3:58 pm od Admin

Temelj razvoja svakog grada i svake opštine predstavlja obrazovanje i u nastojanju da stvore nove generacije školovanih i stručnih naraštaja, Ruma ima istoriju dugu 250 godina. Prva osnovna škola počela je sa radom 1756. godine, kada je sveštenik Pantelejmon Hranisavljević, pri crkvi Svetog Nikole, osnovao “Malu slovenskuju” školu. Desetak godina kasnije, osnovana je i prva gimnazija u ovim krajevima tzv. Pejačevićeva gimnazija, a u istorijskim izvorima pominje se i mešovita škola za rimokatoličku i pravoslavnu decu. Realna gimnazija otvorena je 1912. godine uz postojeću trgovačku, šegrtsku, devojačku i muzičku školu. Tradiciju kvalitetnog obrazovanja danas nastavlja 11 osnovnih škola zajedno sa 9 područnih i nižom muzičkom školom.

Predškolska ustanova “Poletarac”, u četiri objekta u gradu, te u15 sela opštine Ruma, u 49 vaspitno-obrazovnih grupa, 1044. dece nalazi se u predškolskom tretmanu. Oko 70 dece obuhvaćeno je celodnevnim boravkom u jaslicama.

U gradu postoje i 4 srednje škole: Gimnazija “Stevan Puzić”, Srednja tehnička škola “Milenko Brzak Uča”, Srednja poljoprivredna škola “Stevan Petrović Brile” i Srednja stručna škola “Branko Radičević”. Ne mali broj srednjoškolaca obrazuje se i u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici ili Beogradu.

Komentari: 0

SPORT I TURIZAM

Ned Jun 01, 2008 3:57 pm od AdminPo zaljubljenosti i privrženosti sportu i sportskim takmičenjima, Rumljani ne zaostaju za ostalim građanima naše zemlje. Pored brojnih terena za fudbal, košarku, odbojku, rukomet...sportski ponos grada je svakako Sportski centar Ruma sa dvoranom kapaciteta 2.500 posetilaca. U ovom atraktivnom i višenamenskom objektu koji zadovoljava stroge internacionalne kriterijume, održavaju se takmičenja u raznim sportskim disciplinama, a pored pomenute dvorane, sportska ponuda upotpunjena je i šestostaznom automatskom kuglanom, trim kabinetom sa teretanom, saunom, džudo salom i ostalim. Najveći uspeh ostvario je KK “ Borovica” koji je bio finalista “Play off”-a nacionalne košarkaške lige.Prirodne lepote Srema, blizina Fruške Gore i tradicionalno gostoprimstvo Rumljana čine ovaj kraj nezaobilaznim na turističkoj mapi naše zemlje. U južnom delu Rume smestio se šumski kompleks i lovište “Karakuša”, odredište veoma poznato i privlačno ljubiteljima lova i prirode, a tu je i jezero i izletište “Borkovac”. Ugostiteljske i smeštajne kapacitete Rume čine hotel “B” kategorije u centru grada, nekoliko privatnih motela, niz restorana koji nude sremske gastronomske čarolije, a sve je razvijeniji i seoski turizam, koga reprezentuje etno kuća u selu Jazak, u kome možete osetiti pravi duh ovoga prelepog kraja.Komentari: 0

DOBRODOSLI NA ZVANICNI FORUM NASEG GRADA

Uto Jan 15, 2008 8:38 pm od Admin

ZA ULAZ NA FORUM KLIKNITE OVDE .:: ULAZ NA FORUM ::.

Forum je pre svega namenjen rumljanima, ali naravno dobrodosli su svi ljudi dobre volje cheers

Na forumu necemo tolerisati vulgarnost, uvrede ili bilo koju povredu nasih korisnika.


Komentari: 0

Pristupi

Zaboravio sam šifru
 
 
Or
 
Ko je trenutno na forumu
Imamo 1 korisnika na forumu: 0 Registrovanih, 0 Skrivenih i 1 Gost

Nema

[ Videti svu listu ]


Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 30 dana Ned Jun 08, 2008 11:49 pm
Zadnje teme
» BORKOVAC 28.5.2008.
Ned Jun 01, 2008 4:06 pm od Admin

» RUMA INFO
Ned Jun 01, 2008 4:01 pm od Admin

» ISTORIJA
Ned Jun 01, 2008 4:00 pm od Admin

» RUMA DANAS
Ned Jun 01, 2008 3:59 pm od Admin

» OBRAZOVANJE
Ned Jun 01, 2008 3:58 pm od Admin

» SPORT I TURIZAM
Ned Jun 01, 2008 3:57 pm od Admin

» DOBRODOSLI NA ZVANICNI FORUM NASEG GRADA
Uto Jan 15, 2008 8:38 pm od Admin

Prijatelji


Umetnicke slike, Kupovina, Prodaja, Galerija Slika
Slike


SOLOYMI HOSTING SOLUTIONS

Umetnicke slike, Kupovina, Prodaja, Galerija Slika

Umetnicke slike, Kupovina, Prodaja, Galerija Slika